چه کسب و کار جدیدی راه اندازی کرده باشید و چه به میزانی کارتان گسترش پیدا کرده باشد که نیاز به راه حل های بهتر برای انبارداری و بسته بندی را حس کرده باشید، به احتمال زیاد به دنبال شرکت های لجستیک (3PL)   هستید. ولی…